tel. +48 506 085 868              |  Kontakt    
8336374151 6129996162
 
 
352-206-4410

Us³ugi dla firm i biur

Kompleksowa obs³uga informatyczna firm i biur, zarz±dzanie serwerami linuksowymi oraz sieciami firmowymi.

  • Administracja i wdro¿enia serwerów sieciowych, opartych na systemach Linux/UNIX
  • Monitorowanie dzia³ania serwerów i sieci.
  • Szkolenia pracowników oraz indywidualne
  • Reklama i strona www dla Pañstwa firmy
  • Monitoring przemys³owy

Hosting Linux.pl

Korzystamy tylko z Wolnego Oprogramowania!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty hostingowej, pozwalaj±cej na pewne i bezproblemowe utrzymanie swoich stron internetowych, poczty czy te¿ plików. Teraz najlepsze i sprawdzone przez nas rozwi±zania oferujemy równie¿ dla Pañstwa. Stabilne ³±cza oraz serwery gwarantuj± bezpieczne i bezawaryjne dzia³anie Pañstwa stron i poczty.
(587) 888-1464

Bezpieczeñstwo

Od dziesiêciu lat zajmujemy siê zabezpieczaniem serwerów oraz sieci

  • Instalacja i wdro¿enie linuksowych systemów wykrywania i zapobiegania w³amaniom
  • Analiza i usuwanie skutków w³amañ
  • Konfiguracja systemów automatycznego tworzenia kopii zapasowych
  • Odzyskiwanie danych
  • Monitorowanie sieci i serwerów w zakresie bezpieczeñstwa i wydajno¶ci
 
 
AB-Com  ul.Wodna 19a, 76-251 Kobylnica