Menu g³ówne

Kontakt
Tel: 0048 511 991 229
e-Mail:
GG: 213-431-1964Gadu-Gadu
Witaj na Naszej stronie

Dziêki nowoczesnemu systemowi ³añcucha dostaw towarów oraz zawartych umów miêdzy starannie dobranymi partnerami biznesowymi jeste¶my w stanie pomóc przy organizacji transportu rzeczy tj. -samochodów osobowych, busów ,motocykli, quadów, ³odzi, maszyn rolniczych, budowlanych itp.

Dysponujemy specjalistycznym taborem przystosowanym do przewozu ró¿nego rodzaju towaru o ³adowno¶ci od 1,5 tony do 24 ton.

Regularne cotygodniowe wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Francji pozwalaj± na odbiór towarów z w/w pañstw przy uwzglêdnieniu indywidualnych potrzeb naszych klientów. Realizujemy tak¿e zamówienia na wywóz aut osobowych z Polski do Wielkiej Brytanii.

Zapewniamy kompleksow± obs³ugê od momentu zg³oszenia zamówienia zlecenia do zakoñczenia procesu transportu.

Dziêki wykwalifikowanej kadrze naszych partnerów nie boimy siê nietypowych wyzwañ zwi±zanych z przemieszczaniem ³adunków.

Stawiamy na partnerstwo i kulturê
w biznesie.
Masz problem do rozwi±zania?
Nie czekaj, zg³o¶ siê do naszej firmy.

Obszar dzia³alno¶ci

Inne
kzk 2013